Ascendent - Descendent

07.02.2023

Ascendent je hrotem 1.domu horoskopu a vyznačuje ten stupeň zvířetníkového znamení, které v okamžiku našeho narození vychází nad východním horizontem. Shoduje se tak s okamžikem našeho prvního nadechnutí a představuje začátek cyklu, první krůček či první fázi procesu rozvíjení našeho života. Vše, co se zrodí v určitém časovém okamžiku, odráží kvality tohoto okamžiku. Znamení na horizontu vstupuje do sféry světla a odděluje se od temnoty v témže okamžiku, kdy se vynořujeme z temného, skrytého a nerozlišeného prostředí matčina lůna.

Jinými slovy Ascendent se objevuje v okamžiku, kdy se objevujeme my, ve vlastnostech Ascendentu se odráží jednak to, kdo jsme a jednak náš postoj k životu. Znamení na Ascendentu (dále ASC) symbolizuje zvláštní fasetu v celkovém obrazu života, která se chce doslova vtělit.

Descendent je hrot 7.domu, v opozici k Ascendentu. ASC se tradičně považuje za bod, v němž si začínáme uvědomovat sami sebe a DES za bod, v němž si uvědomujeme druhé. Z DES lze vyčíst, jakým způsobem navazujeme vztahy k ostatním lidem a jakého partnera si vybíráme (v závislosti na planetách v 7.domě). DES souvisí s činnostmi a zkušenostmi, které potřebujeme, abychom si uvědomili, jak důležití jsou pro nás ostatní lidé. Podobně se 1.dům tradičně vykládá jako dům, v němž objevujeme své Já. 7.dům, jenž je protilehlým domem k prvnímu, se označuje jako "dům Ne-Já", nebo také "dům manželství". V 7.domě se setkávají dva lidé, aby se vzájemně obohatili a to tak, že vytvoří partnerský vztah, založí rodinu, existenčně se zajistí a překonají svou osamělost a oddělenost od ostatních lidí. Většina astrologických učebnic uvádí, že planety a znamení v 7.domě charakterizují manželského partnera nebo "někoho významného". To je do jisté míra pravda. Planety a znamení v 7.domě nám často řeknou jaký typ partnera nás přitahuje . Znamení a planety v 7.domě však nejen vystihují povahu partnera/ky, ale také podmínky vztahu mezi partnery, také co očekáváme od důvěrných partnerských vztahů a jakých vlastností si nejpravděpodobněji všimneme u druhých. V souvislosti s DES a 7.domem je třeba připomenout psychologický mechanismus projekce. DES a planety v 7.domě představují vlastnosti, které jsou našimi vlastnostmi, my si je však neuvědomujeme a snažíme se je zakoušet skrze partnery nebo skrze ten druh zkušenosti, který daný vztah nabízí. DES- nejzápadnější bod horoskopu mizí z obzoru ve chvíli našeho narození. V tomto smyslu vyjadřuje, co z naší povahy nám zůstává skryté a o čem se domníváme, že nám nepatří, neboť to u sebe nevidíme nebo nechceme vidět.

Jako protipól ASC a 1.domu odhaluje DES a 7.dům ty naše vlastnosti, k nimž se nejméně ochotně hlásíme, neradi za ně neseme odpovědnost a odmítáme je přijmout za své. C.G.Jung však říká, že "jestliže si nějakou vnitřní situaci neuvědomíme, setkáme se s ní v podobě vnější události, tj. v podobě osudu". Jestliže si neuvědomujeme, jací jsme, pak "svět je nucen vyvolat konflikt a rozdělit se na dvě protikladné poloviny".
Jinými slovy, to, co si u sebe samých neuvědomujeme, přivoláváme vždy skrze své partnery. Tradičně se DES a 7.dům charakterizují jako ty vlastnosti, které očekáváme od partnera, v hlubším smyslu však jde o naše skryté vlastnosti, které bychom měli vědomě integrovat a stát se díky tomu celistvějšími. Máme však sklon také odmítat i ty charakterové rysy, které jsou potencionálně kladné, a právě tyto rysy naši pozornost upoutají a přitahují nás, když se s nimi setkáme u druhých. Zamilujeme se do někoho, u koho se tyto rysy nápadně projevují, protože to v nás vzbuzuje dojem, že jsme "celistvějšími" lidmi. Vnitřního partnera či partnerku zabudujeme do svého života tím, že se s nimi oženíme nebo se za ně provdáme. V ideálním případě nám partner poslouží jako modelový prototyp pro ty druhy energie, které máme v 7.domě,a skrze něho si je můžeme postupně uvědomovat a integrovat je do své psychické struktury. Až příliš často však zůstáváme v tomto ohledu trvale závislí na svých partnerech. Vytváříme s nimi protikladnou dvojici, a v ní jsme pouze polovičním člověkem.

Je třeba si uvědomit, že psychická projekce není čistě patologickým jevem. Obraz, jejž promítáme na okolní svět, svědčí o existenci potenciální energie v našem nitru. Jestliže se tento obraz bude chtít nechat poznat, ukáže se nám nejprve na něčem vnějším nebo na nějakém druhém člověku. Pak budeme mít možnost uvědomit si, že je to něco, co se týká nás samých, a můžeme si to vědomě osvojit.

Sedmý a první dům stavějí člověka před dilema: na jedné straně má spolupracovat s ostatními (7.dům), na druhé má trvat na své vlastní cestě (1.dům). V prvním případě mu hrozí nebezpečí, že se příliš rozdá, příliš splyne s ostatními a obětuje tak svou vlastní identitu. V druhém případě může požadovat, aby se mu druzí přizpůsobili natolik, že je zbaví vlastní individuality..."Jestliže já sám nejsem pro sebe, tak kdo? Jestliže jsem ale jen pro sebe, co jsem?" Úkolem 7.domu je setkat se s druhou lidskou bytostí a udržovat obě ramena v rovnováze.

Když jsme v kvalitním a láskyplném vztahu sami se sebou, jsme schopni navazovat kvalitní a láskyplné vztahy s druhými lidmi. Když do hloubky známe sami sebe, jsme schopni zbavit své vztahy případných zátěžových projekcí.....

Astrolog Věra Šourková

(Zdroj: Howard Sasportas-Astrologické domy a Ascendent)

https://www.casopis-rituals.cz/predplatne/