Slunce ve Štíru

19.10.2022

23.10. ve 12h36 vstoupí Slunce do vodního znamení Štíra - tímto znamením bude procházet do 22.11. do 9h20. Nastává období hlubokého ponoru do vlastního podvědomí, období transformace "Stínu" a období regenerace.

Po fází předchozího především intelektuálního kontaktu v období Vah, založeného na principu individuality, ohlašuje Štír fázi emocionálního prožívání a empirického zkoumání onoho kontaktu. Fáze Štíra umožňuje člověku zakusit, že za skutečný smysl života nelze pokládat jen navazování kontaktů a udržování vztahů a že vnější harmonie ve vztahu k ostatním nemůže být sama o sobě cílem. Proto Štír bude usilovat o pochopení hlubšího významu pozemského života i smyslu lidské existence.

S fází Štíra jsou nerozlučně spjaty transformační procesy v lidské psýché na všech úrovních. Tyto transformační procesy nevyhnutelně vyžadují, aby člověk při odhalování tajemství lidské psýché dokázal v zájmu svého dalšího růstu hodit přes palubu individuální obsahy, kterých si dosud cenil.

Ve fázi Štíra je v přírodě podzim v plném proudu - z odumřelých vnějších forem zbyly jen holé stromy a keře nad vyčerpanou zemí, z jejíhož mrtvého těla později vyraší nový život. Toto odumírání v přírodě je obdobou krize, kterou prožívá člověk ve fázi Štíra. Je to fáze rozvíjení a prohlubování mezilidských vztahů formou naprostého odevzdání, například sexuálního, za bezvýhradné účasti sebe sama i druhého pod heslem "všechno nebo nic".

Příslušnost k pevným znamením svědčí o neústupnosti Štíra, dokáže zajít do krajnosti, aby si udržel to, co má pro něj cenu nebo co pokládá za svůj ideál. Po této stránce se toto znamení shoduje s protilehlým znamením Býka, které také lpí na svých hodnotách. Chování Štíra však není ovládáno touhou po materiální jistotě, ale jeho silnými emocionálními potřebami: pro vodní znamení (Rak,Štír,Ryby) jsou city a emoce přirozeným nástrojem růstu. V kombinaci se zaměřením energie pevného kříže (mezi pevná znamení patří Býk, Lev, Štír a Vodnář) do nitra jedince dochází k výraznému zesílení těchto pocitů a emocí, vznikajících ve vztahu k druhému, aniž by se to muselo projevovat navenek. Vodní živel je introvertní a pevný kříž je rovněž zaměřen dovnitř, proto je Štír uzavřený a nevyzpytatelný, a přitom nepoddajný a velmi vášnivý. Výrazné zaměření do vlastního nitra mu dává silnou vůli a značnou vnitřní sílu. Na svých hodnotách dokáže lpět tak tvrdošíjně, že je za ně v případě nutnosti ochoten zaplatit vlastním životem.

Hlavním tématem Štíra, stojícím v pozadí jeho pátrání v hlubinách vlastní psýché i v psýché ostatních, je touha proniknout k podstatě všech věcí, ale především k podstatě sebe sama. Štíři často dokážou neomylně vycítit slabiny druhých. Pro jejich uzavřenost, schopnost nedávat najevo své pocity, hloubku citového zaujetí a snahu dopídit se podstaty věci je jejich okolí mnohdy nedokáže správně pochopit ani ocenit. Mnozí snad ani netuší, co se pod zdánlivě klidným zevnějškem typu Štíra odehrává.

Hloubka vztahu, jakou je Štír vyžaduje od partnera, způsobuje, že si člověk v tomto stádiu vývoje začíná uvědomovat obraz svého vnitřního partnera, jímž je pro muže anima neboli obraz ženy a pro ženu animus čili obraz muže. Hluboký emocionální prožitek spojený s nalézáním vlastního odrazu v osobě opačného pohlaví umožňuje člověku proniknout do hlubin vlastní psýché, až ke skrytým touhám a přáním a utajeným komplexům. Reakcí na intelektuální přístup k partnerovi ve fázi předchozího znamení vah je nyní postoj emocionální, při kterém vychází na povrch mnoho nevědomých obsahů. Proto se tato fáze může pro člověka stát jednou z nejvážnějších životních krizí, ale také jedním z období největší tvořivosti a osvobození.
V této fázi se člověk musí rozhodnout: pokud bude holdovat svým emocím, může se stát takzvaným "nižším" typem Štíra, u nějž se v důsledku silné emocionality, sexuality a značné neústupnosti ve vztahu k druhému často projevuje značné sobectví. Podléhání vášním často vyvolává žárlivost a někdy násilí - jako obranný mechanismus přitom může vzniknout dlouhotrvající nenávist v důsledku uchovávání nezpracovaných zraňujících zážitků. Avšak jedinec, který v této fázi projde procesem transformace, se může vyvinout v typ "vyšší" (symbolizovaný také orlem) a zcela nesobecky odhalovat tajemství života a pronikat k podstatě všeho skrytého a záhadného prostřednictvím cítění, které je v průběhu krize přetvořeno z osobní emocionální reakce v přesný nástroj ryzího vyciťování a soucitu.

Štír je znamení charakteristické svou enormní silou. Tato síla je emocionální a psychologická, často je však přítomna také fyzická tvrdost. Síla Štírů spořívá v jejich schopnosti sebeovládání a sebekontroly a také v jejich vitalitě. Ti, kteří s tímto znamením silně rezonují, mívají problém přijímat slabost a nedostatečnost jak v sobě samotných, tak i v druhých. Odmítají být ovládáni jak ostatními lidmi, tak okolnostmi. Nejen, že tento fakt přispívá k jejich statečnosti, sebekázni a síle vůle, pomáhá rovněž vysvětlit otázku, proč mají Štíři tak dobrou pověst při léčení. Síla Štíra, což je nutné podotknout, z něj může vytvářet člověka , který má sklon k ovládání. Avšak dominance nad ostatními může být někdy užitečná, například v případě potřeby dostat lidi z období hluboké krize, posunout je za to, co považovali za nedosažitelné, za zdánlivé hranice své vytrvalosti.
Dá se říci, že Štír prospívá v krizi. Zatímco Váhy (znamení jež předchází Štíru) jsou vyděšené čímkoliv nízkým, případně zhroutí-li se jim plány, pro Štíra jsou tyto věci důvodem si tyto plány vytvořit a prosadit. Lidé štířího typu musí vše, veškeré aspekty lidského života, zakusit na vlastní kůži. V tomto ohledu je Štír nebojácný, odvážný a před ničím necouvne.

Štír je znamení vášně a intenzity, neutralita koneckonců v období krize nepřichází v úvahu. Zatímco Váhy se pokoušejí extrémům vyhnout, Štír si v nich libuje. Vezmeme-li v úvahu jeho vládce Pluto a spoluvládce Marse, nemělo by nás překvapit, že velkým tématem je zde přežití. V nejhorším případě mají lidé, v jejichž horoskopu je Štír silně obsazen, sklon učinit ze všeho bitvu o holé přežití - ať už bitevní pole skutečně existuje, či nikoliv. Mají sklon cítit se snadno ohrožení - tato hrozba může být jak reálná, tak imaginární, avšak velká citlivost tohoto znamení má za následek, že Štír se může lehce cítit perzekuovaný.
Na straně kladů ovšem disponuje nadprůměrnou schopností vcítit se do lidí náchylných k zažívání stavů persekuce či paranoie. Štír je znamení schopné velké oddanosti a osoba, v níž toto znamení silně rezonuje, dokáže skutečně porozumět celému spektru lidských emocí a reakcí. To, že Štír nic nepovažuje za takové jak to vypadá na první pohled, přispívá k podezřívavosti a jisté míře cyničnosti ("Zadarmo ani kuře nehrabe"). Hlavní problém, s nímž lidé silné štíří povahy musí nejvíce bojovat, je důvěra a nedůvěra. Někdy potřebují trochu polevit, přijmout své chyby, naučit se odpouštět jak sobě , tak ostatním a naučit se sdílet. Štír, podobně jako jeho protikladné znamení (Býk), je považován za majetnického. Nachází-li se až na druhém místě, má také často potíž se s tím vyrovnat. Musí být podobně jako Beran všude první, avšak zde se tato potřeba zrcadlí hlavně ve vztazích a sexuálních záležitostech. Na panenském stupni horoskopického vyprávění máme dívku, která je dostatečně zralá, abychom si vychutnali její plody. Ve Vahách přichází svatba a partnerství. Těžko nás tedy překvapí, že Štír, hned následující znamení, je spojené se samotným sexem. V praxi ale ti, v nichž Štír silně vibruje. dokáží žít a také žijí v celibátu. Jako vždy i zde je Štír spojován s extrémy.
Zatímco jsou osmý dům (dům, jemuž vládne znamení Štíra) a různé planety (Saturn, Pluto, Chiron) které jsou spojovány se smrtí, jediné znamení, které si smrt silně uvědomuje a disponuje všetransformujícími zážitky, je Štír. Ač není o nic menším bojovníkem než Beran, rozdíl mezi těmito dvěma Marsem ovládanými znameními, tkví ve skutečnosti, že zatímco Beran postupuje přímočaře a zřetelně, Štír se projevuje mnohem zastřeněji. Štír se sice neklepe strachy před smrtí, avšak zabývá se mnohem více přežitím, zatímco Beran je příliš naivní a bezstarostný na to, aby si připustil možnost porážky. Snad z tohoto důvodu, že se lidé štířího typu na určité úrovni museli vyrovnat se smrtí, zdůrazňuje mnoho z nich své rozhodnutí prožívat život naplno. Mohou působit dojmem lidí, kteří si ujíždějí na krizových situacích, rádi vše přehánějí, neboť doufají , že prorazí na druhou stranu , odkud se vrátí transformováni a proměněni.

Součástí štíří existence je prožívat v životě všechny výšky i hloubky, zažívat extrémní stavy a pohybovat se neustále na hraně. Pociťovat bolest, pociťovat intenzivně alespoň něco, je lepší než necítit nic. Se všemi vodními znameními má společné tajnůstkářství, avšak v mnohem větší míře než Ryby nebo Rak - disponuje velmi detailním porozuměním všem záležitostem, které vyžadují úskoky, sabotáž a prohnanost. Lidé, v nichž toto znamení silně vibruje, se mohou držet svého majetku, avšak takřka jistě zůstanou věrní svým pocitům a také bolestem. Toto znamení dokáže být velmi neústupné a emocionálně nesmiřitelné. Podobně jako u ostatních pevných znamení hraje pro tvrdohlavého a odhodlaného Štíra klíčovou roli blízký vztah, v tomto případě může být objektem tohoto vztahu bolest, drama nebo krize. Ať už se uvnitř Štíra odehrávají jakékoliv bouře, běžný pozorovatel si jich obvykle povšimne jen stěží: energie Štírů se podobá ledovci, z něhož je ve skutečnosti viditelná pouze nepatrná část.

Zatímco jsou Váhy znamením, které je z celého zvěrokruhu nejvíce schopné vytvářet kompromisy, Štír bude nejspíš znamením nejnekompromisnějším a stejně tak, snad ještě se Lvem, nejloajálnějším. Na Štírovi není nic afektovaného, jde o emocionálně poctivé znamení. Lidé, jejichž důležité planety se nacházejí ve Štíru, mohou být bystří, pronikaví a mazaní, a mnohem více než v lecčem protikladné, bezstarostné Váhy důvěřují svým vlastním pocitům. Iracionalita, bezohlednost a nesmiřitelnost se může pojit s teritoriem, což ale neznamená, že by Štíři měli monopol na žárlivost a pomstychtivost. Chyba lávky! Štíra naopak tyto pocity neděsí - věří totiž , že předtím, než budou transmutovány, je nezbytné je zakusit.

Vzhledem k tomu, že si libují v hloubkách, není asi překvapivé, že jsou štíří lidé přitahováni mystérii života, ať už se jedná o záležitosti okultní povahy, psychologii, pátrání, či archeologii. Pro problematiku, která vyžaduje bádání a zkoumání, se jedná o výborné znamení.

Člověk štířího typu si často libuje v intenzivních chutích a barvách a nelíbí s emu nic, co považuje za neslané a nemastné. Štír často dokáže docenit odvážný , silný výraz. Upřednostňována může být černá barva a hluboké odstíny červené.

Štír vládne reprodukčním a vylučovacím orgánům: genitáliím, rektu a močovému měchýři. Pro zachování dobrého zdraví je důležité nedusit v sobě emoce, což není pro nikoho důležitější než pro lidi, u nichž je zdůrazněno právě toto znamení.

Planety ve Štíru: každá planeta zde bude mít sklon reagovat intenzivně, vášnivě a potají. Ať už je jejich poselství jakékoliv, nic z něj by nemělo být běžnému divákovi odhaleno. Štír poskytuje planetární konstelaci hloubku, někdy dokonce indikuje smrt či zážitky blízké smrti, aby to však byla pravda, musí se vždy v horoskopu vyskytovat i další faktory, které tímto směrem poukazují.

Štír na hrotu domu: v této oblasti života trvá člověk (či je případně předurčen) na poznání hloubek a vášní. Život zde není možné prožívat lehkovážně. Nachází-li se Štír no hrotu třetího, devátého či jedenáctého domu, poukazuje to na zájem o psychologii či okultní problematiku , možná dokonce i na badatelský dar (případně je-li v těchto domech umístěn Pluto). Nachází-li se na hrotech domů souvisících se vztahy (třetí pátý, sedmý, osmý či jedenáctý dům) , poukazuje to s ohledem na typ vztahu na komplikovaná emocionální pouta.

V čase Štíra přichází země každým rokem od podzimu k zimě a všichni symbolicky prožíváme sestup do Plutova světa (jež Štírům vládne), do osmého domu (oblast Štíra) domu smrti, transformace a znovuzrození. Světským vládcem Štíra je Pluto, spoluvládcem Mars. Pluto je spojován s Hádem, pánem a vládcem řeckého podsvětí. Pluto vládne nad hlubinami Štírova nevědomí a oblastmi 8.domu jež v sobě nese instinktivní náboj, naléhavost a emocionální vazby z našeho raného dětství či dokonce z minulých inkarnací. Mars býval před objevením Pluta vládcem Štíra a nyní je také nazýván "ezoterickým" (skrytým) vládcem Štíra. Mars je princip jež nutí člověka podniknout akci - je to bojovník jež nedokáže jen tak sedět a nečinně přihlížet životu. Mars ve Štíru není otevřený, přímočarý planetární vládce, kterého známe z Berana, ale představuje mnohdy subtilnější energii. Jeho dovnitř namířený bojovný duch je přesně ten, který je s to splnit náročný alchymický úkol -zabít krále jménem Ego (alchymisty zobrazovaného v podobě lva) a osvobodit Duši (jíž v nejčistší podobě zastupuje v alchymii elixír nesmrtelnosti nebo kámen mudrců, prostý všech nečistot a suti nižší úrovně osmého domu-jedné z tváří Štíra). Chápeme-li alchymistickou transformaci jako psychologický růst nebo jako integrace osobnosti, pak se tento esoterický Mars pro tento úkol přesně hodí. Intenzivní, koncentrovaná vůle Štíra, řízená Marsovou dynamickou silou je schopna uskutečnit v tomto životě zásadní průlom. V životech lidí s planetami v osmém domě, se Sluncem nebo Ascendentem ve znamení Štíra může docházet k mnoha posunům z temnoty do světla.

V knize Astrology: A Cosmic Science (Astrologie, vesmírná věda) hovoří Isabela Hickeyová konkrétně o Štíru jako o ústředním, klíčovém životě jedince, během kterého buď postoupí vpřed, nebo se vrátí, stane se "andělem" nebo "démonem". Mezi lidmi narozeným ve znamení Štíra, se Štírem, na Ascendentu, planetami ve Štíru či v 8.domě je spousta "andělů" ale také jsou mezi nimi také typy s nízkou úrovní vědomí. Abychom rozeznali úroveň daného jedince, musíme se podívat na aspekty jeho natálního Marse. Bude se potýkat s vlastním vnitřním stínem (karmickou sutí v hlubinách vlastního 8.domu), nebo bude bojovat s druhými na vnějších bojištích života egoistickým a mstivým způsobem?

Protože se Mars potkává na ose Štír - Býk (opoziční znamení Štíra) s Venuší (vládkyní Býka), je velmi důležitý aspekt mezi těmito planetami. Boje osmého domu (společné finance, peníze druhých lidí) na světské úrovni, jako jsou bitvy svedené o výživné nebo o pozůstalost, velmi dobře odhalují úroveň uvědomění daného jedince. Ve slovníku Štíra na nižší úrovni vědomí neboli osobnosti na nižší úrovni osmého domu budou nejfrenktovanějšími slovy sex a peníze (Mars a Venuše/ 8.a 2.dům): např. "můj partner mi byl nevěrný, povedu s ním válku o peníze". Nebo na druhém konci spektra, v Býku: "můj partner mne zradil-zůstanu s ním, protože mám u něho finanční zázemí, ale na sex ať zapomene. A utratím všechny jeho úspory!". Úroveň vědomí "oko za oko, zub za zub" dává mezi lásku a peníze rovnítko.

Jestliže Pluto má těžký aspekt (kvadratura, opozice či v tomto případě i konjunkce) k Venuši a/nebo Marsu, pak do tohoto vzorce chování vstupuje navíc otázka moci a touha ovládat, karmická posedlost a nepoddajnost, Jestliže se mezi aspekty Mars/Venuše/Pluto zapletou i lunární uzly (dračí ocas a dračí hlava)- pak v sobě člověk nese dané schéma už celá staletí. Pokud se tyto aspekty objeví v partnerském srovnání pár by měl nyní překročit karmický vzorec -ale je velmi těžké nechat odejít staré návyky, dokonce i pro ty, kdo si jsou tohoto karmického vzorce vědomi.

Ve starověku spojovali Býka se světlem a Štíra s temnotou. Oko Býka (stálice Aldebaran) symbolizovalo v Asii osvícení a pro starověké Řeky, Maye a Egypťany představovalo pozitivní symbol, symbol naděje. Dny ve Štíru se zkracují a zdá se, že i sluneční světlo slábne a dává tomuto období příchuť podsvětní atmosféry. Osa Býk-Štír bývala ztotožňována se spojením světla a tmy, vědomí a nevědomí, se znovuzrozením a smrtí. Uroboros, had zakousnutý do vlastního ocasu, alchymistický symbol transformace, souvisel nejen se světským kalendářním rokem, ale esotericky také se životem, smrtí a znovuzrozením. V Egyptě byl na podzim obětován starý býk Apis, ale každé jaro se v Býku objevil nový Apis a znovu bylo oslavováno vzkříšení Osirida.

Býk esotericky zastupuje zrození hodnot nebo významu. Avšak než se v Býku může zrodit vyšší úroveň vědomí, lepší hodnotový systém, musí nejprve Štír zabít staré přetrvávající tužby, postoje, chování, názory a zejména "ty myšlenky a ideje, jež člověka pronásledují jako honící psi" (čili nutkavé myšlenky jež nejsme schopni ovládnout). Pokud ideje, jež nás pronásledují, jsou hodně silné, můžeme je vnímat jako hlasy v naší mysli. Vnitřní hlas našich fixních plutonských aspektů je nezbytným předpokladem našeho štěstí a umí se postarat o to, abychom se cítili mizerně.

Přestože jsme v ostatních jedenácti domech našeho horoskopu úspěšní, pokud se nám nedaří v plutonském domě -ať duchovně, psychicky či finančně, nevědomí nám bude stále připomínat "Tvůj partner není dokonalý", nebo "Ještě pořád nemáš partnera, jsi sám" (Pluto v 7.domě), "Ale ano, v životě si vedeš dobře, ale stejně nebudeš šťastný, dokud nebudeš svobodný, dokud si nebudeš stát na svých nohou, dokud nebudeš sám podnikat " (Pluto v 10.domě). Někdy tyto vnitřní hlasy vytáhne na povrch vědomí tranzit domem, jehož hrot stojí ve Štíru. Cítíme se mizerně v oblasti, kde nastavil frustrující limity Pluto, podsvětní božstvo-pakliže s ním nejsme v kontaktu. Svá fixní přesvědčení jsem si sami kultivovali v minulých inkarnacích (proto je Pluto karmický ukazatel).

Osobnosti narozené ve znamení Štíra (či s Asc ve Štíru) odmítají mluvit o vlastních vnitřních procesech a obavách. Tento člověk neotevírá vnějšímu světu svou vnitřní, soukromou bolest, neboť má skeptický pocit, že by to nepřineslo žádný užitek - proto si musí najít jiný způsob jak své emoce a bolesti ventilovat.

Štír (planety v 8.domě) má podivuhodnou instinktivní vnímavost- dar duševní předtuchy. Ať už se projevuje skrze sny, obrazotvornost nebo dokonce v obchodní intuici, za planetami osmého domu a za planetami či Ascendentem ve Štíru existuje schopnost vyladit se na podsvětí. Informace proklouznou z nevědomí do vědomé pozornosti téměř záhadným způsobem. Z hlubin psychické energie osmého, vodního domu vycházejí také varovné sny. Člověk je ve styku se svým nevědomím, aniž se o to vůbec snaží. Toto přirozené naladění na naší "temnou" stranu má své pro i proti.- mnoho lidí s planetami v osmém domě je zmateno, neví jak s touto energií naložit. Jsou znepokojeni :"Neznamená to špatnou karmu? Nezemře v mém životě něco, třeba vztah, když budu využívat planety osmého domu, svou štíří energii, novým způsobem a když mi to bude přinášet úspěch?" Taková už je však osa Býk/Štír - stará kapitola života končí, aby mohla začít nová. Jakoby lidé archetypu Štír/osmý dům zakoušeli to, čemu ve starověku věřili uctívači kultu plodnosti a úrody- "něco (ve mně) musí zemřít, aby se mohlo narodit něco nového". Jakmile Štír, který si je vědom vnitřních cyklů růstu a transformace, překročí jistý psychologický práh, bude si své nové myšlení chránit- možná se rozhodne, že se nebude o svých vnitřních pocitech vůbec bavit. Bude s námi mluvit o počasí a to je asi vše-což přirozeně v jeho partnerovi/rce často vyvolává pocity frustrace.

U Štíra jsou důležité duchovní planety -Jupiter a Neptun. Pokud jsou silné a dobře aspektované ukazují že Štír je přístupný k meditaci a je ochoten pomoci koncentrace (která je u Štíra obvykle dobrá) spálit semena své karmy dříve než vzklíčí a rozbují se .

Ve Štíru se tělo podobá alchymistické laboratoři. Zatímco Vodnář nebo Panna svádějí spíše mentální bitvy - Štír vede boj ve fyzické formě - v hloubce svých pudů, emocí a vášní. To mu dává předpoklady ke studiu praktické psychologie, která zachycuje hloubku i výšku lidských prožitků a zkušeností.

Osobnost Štíra nebo Štíra na Ascendentu musí poznat hloubku stejně jako velikost výšek. Poté co se setká s hlubinou, musí se rozhodnout, jak bude pokračovat dál. Alice Bailey si představuje pozůstatky návyků z minulých životů usazené v kořenech osobnosti jako "Obyvatele prahu (vědomí)". Duši pojmenovala Anděl. Anděl se střetne s Obyvatelem (strážcem) prahu a bojují. Jestliže duše (Anděl) projde přes práh, jestliže zvítězí nad nedůvěrou, podezřením, nenávistí, zášti a jinými emocemi, pak osoba v tomto životě udělala velký pokrok a Štír se může o výsledky svého zápasu, o bylinu nesmrtelnosti, kterou objevil (duši), podělit s ostatními. Z těchto osobností se stávají terapeuti, léčitelé a šamani.

Šamanismus představuje pro archetyp Štíra skutečnou vnitřní hodnotu. Mnoho šamanských léčitelů pracuje nejen s léčením ale také s kvalitou umírání (Elisabeth Kubler Rossová) a s posmrtným životem.

Nejvyšší typ Štíra je Fénix - prošel ohněm tohoto života, spálil jako alchymista všechny nečistoty na prach a proměnil výchozí povahu ve zlato. Někdy je tímto symbolickým ohněm dlouhá nemoc nebo emocionální rána z dětství, smrt milované osoby nebo upření nějakého snu, který dítě neslo v srdci. Avšak místo toho, aby z něho vyrostl zahořklý, cynický a mstivý člověk, projde krizí, vzkřísí se a vlétne z popela svého shořelého hnízda. Mnohdy jako důsledek přestálého traumatu přijde opačná zkušenost a transformace. Výsledkem jeho krize může být také duchovní proměna a stává se bytostí toužící po jediném -aby mohl druhým pomoci.

Astrolog: Věra Šourková

Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson, Karen Hamaker-Zondag/ Psychologická astrologie, Archetypy Zvěrokruhu (jungiánské archetypy v praxi) Kathleen Burt

autor obrázku: Christine Mitzuk