Tajemství run

13.05.2022

Runy používali jako divinační (věštecký) nástroj staří Keltové a Skandinávci. Tento na první pohled prostý soubor znaků však v sobě skrývá celý systém tradice těchto severských kultur. Stopy tradičních severských kultur nacházíme v celém pohanském světě skandinávských bohů a bohyň, elementárních sil, skřítků, válečníků a čarodějů, který inspiroval mimo jiné například J. R. R.Tolkiena. Staré příběhy vyprávějí o tom, jak byly runy objeveny božským kouzelníkem Ódinem, který je pak využíval při čarování a věštění.

K věštění jsou runy používány dodnes.

Celý systém, takzvaný Futhark, obsahuje 24 run. Tyto znaky v sobě nesou celou tradiční moudrost a učení, které je univerzální a nadčasové. Sdělují nám poselství, která svým obsahem zcela přesahují jejich severský původ. Pro ty, kteří s runami pracují, je runový systém kouzelným zrcadlem, které dokáže pomocí symbolů odrážet původ různých situací a nabízí rady a poučení.

Věštit, v původním slova smyslu, znamená doslova odhalovat vyšší významy, nahlížet běh osudu, nebo zjišťovat, jaká je "vůle bohů" ve vztahu k našemu životu

Runy v okamžiku, kdy se jich ptáme, věrně zaznamenávají energetické pohyby, které tvoří jedinečné cesty našeho osudu. Západní vědecký racionalismus v obecné rovině nepřipouští, že události, které nejsou příčinně spojeny, by mohly mít nějaký společný základ. Tato myšlenka v současné době není již ani vědeckým světem, neboť v dnešní době je stále častěji zkoumán samotný pojem náhodnosti. V 50. letech 20. století představil Carl Gustav Jung svůj koncept synchronicity, kterou popsal jako "smysluplnou koincidenci", a někteří kvantoví teoretici podpořili jeho názor, že "náhodné" události, které nejsou fyzicky ani příčinně spojeny, mohou mít společný základ v nějakém vyšším principu. V současné době tedy dochází k setkání moderní vědy a starověké magie - dva kdysi nesmiřitelné světy začínají vést opatrný dialog.

Runové znaky

Fehu
Fehu je osudovým znamením hojnosti. Jako nejvýznamnější runový symbol bohatství označuje zisk ve smyslu bohatství a majetku a v obecné rovině znamená štěstí. Může znamenat neočekávané dědictví nebo zlepšení finanční situace či to, že celkově zažíváte období hojnosti. Tato runa je tedy pozitivní - pozor však na přílišný materialismus.

Původní význam Fehu byl v raných dobách věštění "dobytek" nebo "hospodářská zvířata", takže již tehdy znamenal jmění a hojnost. V dobách kočování byl totiž dobytek pro Seveřany tím nejcennějším majetkem.
Fehu znamená nejen zisk a zboží, ale také investice nebo majetek umožňující získat v budoucnu bohatství.
Fehu na druhou stranu určuje zcela jednoznačně hranice mezi pozitivními a negativními aspekty hromadění majetku a financí. Jak jednou prohlásil Ódin: "Peníze dělají z lidí opice!" Touha po majetku může vést k nekonečným svárům, takže lidé by se měli vyvarovat toho, aby obětovali zájmy širší společnosti, touze po osobním prospěchu. V takovém případě se jemná látka sociálních, a ekologických vztahů začne třepit, až nakonec skončí všichni jako žebráci. A jak dobře věděli již staří Seveřané, majetek, se kterým je špatně nakládáno, znamená hotové prokletí.

Přesto máme právo užít si za svého života přiměřené hojnosti. V severské víře jsou strážci země, bohové a bohyně hojnosti a plodnosti známí jako vanové, uctíváni právě proto, že obdarovávají lidi bohatstvím a dostatkem.

Je-li runa Fehu ve výkladu obrácená, získává převrácený význam a signifikuje, že končí čas hojnosti a blahobytu. Je proto třeba učinit vědomé praktické kroky, aby se negativní věštba nenaplnila. V obrácené poloze může Fehu také signalizovat, že i přes dostatečné materiální zabezpečení můžeme strádat po stránce duchovní. Fehu přináší ponaučení o tom, že bohatství je požehnání, ale přílišná nenasytnost přináší problémy.

Klíčová slova: hojnost, bohatství, investice, majetek, prosperita, štěstí, dědictví, zisk, dostatek, úroda, plodnost. V obrácené poloze: materiální ztráta, nenasytnost, lakotnost, nadměrný materialismus.

Uruz
Uruz (Urox - zubr) znamená výzvu, zkoušku nebo rituál zasvěcení. Varuje před soutěžením o to, kdo má větší sílu, protože se proti vám může postavit agresivní nepřítel, nepřízeň osudu nebo jiné nežádoucí okolnosti. Každý je však vystavován nejrůznějším výzvám, a chce-li uspět, musí si mnohdy sáhnout až na dno svých sil. Jakkoli je však tento proces bolestivý, pro osobní rozvoj je naprosto nezbytný.

Zubr byl předkem zdomácnělého dobytčete, který se volně toulal po lesích pravěké Evropy. Boj s tímto ohromným zvířetem, měřícím v kohoutku téměř dva metry, byl součástí slavnostního aktu přijímání mladíků mezi muže. Zubr byl pochopitelně považován za soupeře více než zdatného a svou urputnou bojovností u lidí budil respekt. Boj se zubrem proto může být symbolem všech soubojů, které člověk každodenně svádí v rámci svého osobního růstu ve snaze dostat se někam dál. V dnešní společnosti, která postrádá složité iniciační rituály, odpovídá takovému boji celá řada nejrůznějších situací. Krize, kterou je třeba překonat, může být původu duševního, milostného, spirituálního nebo mravního. Oblast života, které se tento boj týká, bude upřesněna okolními runami, vždy ale budou existovat základní problémy, jimž je třeba čelit.
Mohutný zubr je symbolem všeho, co je nutné překonat na cestě k dosažení mistrovství. Na této cestě však není člověk sám a bezmocný. V žilách každého z nás koluje síla našich předků, kteří sami museli překonat nejednu životní překážku. Proto se stavějte ke všem výzvám čelem, neboť jejich prostřednictvím se dostanete zase o něco dál na cestě k vyšším formám bytí. S každou překonanou výzvou budete totiž o něco silnější a moudřejší.

Je-li tato runa obrácena vzhůru nohama, signalizuje potíže s přijímáním výzev. Možná se bojíme, že vás "zubr" při vzájemném souboji roztrhá na kusy. Je to bolestivá zkouška, ale tím, že se postavíme "silnějšímu zvířeti", významně pozvedneme a posílíme svoji osobnost. V tom smyslu se každá věc, která zpočátku nahání hrůzu, může stát naopak zdrojem nové, větší síly a moudrosti.

Klíčová slova: výzva, zkouška, soutěž, setkání s nepřízní osudu, zasvěcení, období zkoušek, zkouška osudu čelen nepřízni osudu.

Runa v poloze obrácené: neschopnost přijímat životní výzvy, bolestné vítězství, symbolické nabrání na rohy ve hře života.

Thurisaz
Thurisaz (nebo thurnuz - trn či obr) představuje rušivé či bolestivé narušení řádu lidského života. Vztahuje se ke smůle, která podkopává bezpečí a způsobuje potíže. V některých případech může být takováto smůla vnímána jako osobní výzva , "trnitý" problém v oblasti zdraví, milostného života nebo financí, či to znamená, že člověk bojuje s nepřátelskými vnějšími silami, které se zdají být naprosto chaotické a mimo náš vliv.
Původní název pro tuto runu byl "obr" a teprve s nástupem křesťanství se změnil na "trn". Severský termín v sobě obsahuje představu "obra lidožrouta", nebo dokonce "démona". V severských mýtech jsou totiž obři zobrazování jako zlomyslná, všetečná stvoření a člověk, který si vylosuje runu Thurisaz, může očekávat problémy nebo střet se silným protivníkem, může zažívat trápení nebo může mít pocit, že je perzekuován.
Thurisaz často signalizuje, že nás doma či v práci něco blokuje, pravděpodobně nějaký jiný člověk nebo více lidí, kteří pracují proti vám, nebo všeobecně nepřátelské prostředí. Tím mohou být například i velké subjekty jako bezohledné veřejné instituce nebo velké kooperace. Obři jsou většinou těmi, kdo vyvolávají zmatek a vládnou zaslepenými, zhoubnými a podvědomými silami, takže obecně se dá říct, že smůla, která člověka díky nim postihne, je nezasloužená a nespravedlivá. Můžeme se zaplést do bitvy, která se netýká pouze nás, ale jsme zasaženi jejími důsledky. Potíže s tím související musíme obvykle snášet, i když za jistých okolností můžeme přijmout účinná opatření.

Termín thurs je také spojován s obrem Thórem - známým obrobijcem. Thór, téměř sám obr, brání bohy a lid před těmito záškodnickými a vzpurnými titány. To navozuje téma obrany proti útoku vedenému zvenčí. Jejím symbolem je Thórovo kladivo, ochranný amulet ve tvaru runy Thurisaz. Můžeme si přivolat na pomoc vyšší síly, protože tyto síly jsou skutečné a ochotné pomoci. Jen je třeba uchovat si naději a víru. Ať je náš "obr" představován čímkoli, pomoc, která nám jej pomůže porazit, je blízko.

Runa Thurisaz obrácená vzhůru nohama představuje velký spor s nepřátelskými silami. Můžeme se cítit přemoženi a jako oběti nepřátelských sil - většinou v oblasti zdraví. Pichlavý trn může někdy symbolizovat menstruační potíže či, a to jak u mužů, tak u žen, problémy se sexualitou či plodností a naznačuje, že by měla být vyhledána odborná pomoc.

Klíčová slova: hrozba narušení, bolest způsobená nešťastnými a nepředvídatelnými událostmi, nutnost čelit útokům zvenčí, smůla, narušení pořádku, ohrožení zavedeného řádu.

Obrácená runa: ještě významnější zdůraznění výše uvedeného, ženské zdravotní problémy
Příště se blíže podíváme na runy Ansuz, Raido a Kenaz.

Text: Věra Šourková
(zdroj: Nordické runy, Paul Rhys Mountfort)

Časopis Rituals, cesta životem